مرکز تئاتر مولوی

اگر شبی از شبهای تهران، مسافری
+

اگر شبی از شبهای تهران، مسافری

تفنگ میرزا رضا...
+

تفنگ میرزا رضا...

ریچارد سوم اجرا نمی شود
+

ریچارد سوم اجرا نمی شودنشانی: خیابان انقلاب - خیابان شانزده آذر - شماره شانزده -مرکز تئاتر مولوی (( دانشگاه تهران ))

تلفن: 66419850 - 021

ایمیل روابط عمومی: theatremolavi@gmail.com

ایمیل کارگاه های آموزشی: workshop@molavitheatre.com